Hur får Promedia ut mer IT per investerad krona?

Utmaning

Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB bildades genom en sammanslagning av de tidigare mediekoncernerna NA- och VLT, som ett led i en stor strukturaffär för ägarbolaget Stampen. Syftet med sammanslagningen var att skapa en ny struktur och utvinna synergier i en bransch som är i stor förändring med en alltmer konkurrensutsatt annonsmarknad och förändrade konsumtionsmönster. Ledningen flaggade tidigt för att det nya bolaget behövde effektivisera för att förbättra resultat och handlingsutrymme.

En av de stora utmaningarna som Promedia stod inför var att skapa en gemensam IT-infrastruktur för hela det sammanslagna bolaget. Före sammanslagningen hade bolagen en splittrad teknisk miljö som dessutom var utspridd på de olika orter där bolagen drev tidningar.

Att gå över till en gemensam IT-infrastruktur var högt prioriterat för att uppnå ledningens krav på kostnadsreduktion och möjligöra för gemensamma system att samarbeta i. Samtidigt var det viktigt att kärnverksamheten inte fick störas – tidningarna behövde komma ut som vanligt varje morgon.

Lösning

För att tillmötesgå sammanslagningens målsättning startades ett antal förändringsprojekt inom organisationen. Två centrala områden var att förändra basinfrastrukturen för exempelvis katalogtjänster, datalagring och e-post, och att rulla ut en ny gemensam klientplattform.

Eftersom det vid en sammanslagning är av yttersta vikt att så fort som möjligt realisera tänkta synergier drevs projekten i högt tempo och enligt en offensiv tidsplan. Promedia valde att ta in Kontract för att driva igenom projektet:

– Det är helt orimligt att tro att man kan ro iland en sådan här stor förändring med enbart interna resurser. Kontracts erfarenhet av att jobba med företag som genomgår stora sammanslagningar var viktig för oss, säger Marika Eriksson-Norgren som är IT-chef på Promedia.

Kontract agerade projektledare i förändringsarbetet som drevs under knappt ett års tid. Tillsammans med Promedias egen personal analyserade, utformade och implementerade konsultteamet huvuddelarna av den nya infrastrukturen som bland annat omfattade interna molntjänster och virtualisering av servrar.

Om Promedia

Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB omfattar 14 starka lokaltidningar i området Mälardalen, Närke och Bergslagen.

Titlarna är Arboga Tidning, Avesta Tidning, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten, Karlskoga-Kuriren, Nerikes Allehanda, Norrtelje Tidning, Sala Allehanda, VLT, Länstidningen Södertälje, Södertälje Posten, Motala&Vadstena Tidning, Nynäshamns Posten och Örebroar’n. I Promedia ingår även verksamheter inom distribution och digital kommunikation.

Promedia ingår i Stampengruppen, en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor.

Vi ser Kontract som en pålitlig och kompetent partner i det ständiga förändrings- och förbättringsarbetet som vi genomför löpande på Promedia.

Marika Eriksson-Norgren
IT-chef
Promedia
Resultat

Idag är koncernens IT-verksamhet samordnad i en gemensam organisation med ett fåtal driftsplatser. Den nya IT-infrastrukturen och skapandet av gemensamma system har minskat licens- och supportkostnader. Promedia har även effektiviserat verksamhetsprocesserna genom att möjliggöra informationsdelning inom hela organisationen.

IT-funktionens flexibilitet har ökat eftersom det är enklare att lyfta in och ut delar i den nya IT-plattformen, något som är värdeskapande vid eventuella framtida förvärv.

Marika Eriksson-Norgren vet vad hon uppskattar hos Kontract:

– Deras team har haft ett fantastiskt engagemang genom hela projektet och verkligen kämpat hårt för att vi skulle hinna gå i mål och leverera i tid. De gav oss dessutom möjlighet att benchmarka våra egna processer mot best practice.

Promedia väljer att fortsätta anlita Kontract för att vidareutveckla IT-funktionen:

– Vi ser Kontract som en pålitlig och kompetent partner i det ständiga förändrings- och förbättringsarbetet som vi genomför löpande på Promedia. Jag känner fullt förtroende för Kontract och rekommenderar dem gärna till andra företag som vill ta hjälp av spjutspetskonsulter, avslutar Marika.