Varsågod ! Ta del av vår samlade kunskap

På Kontract tror vi på ett öppet förhållningssätt kring kunskap, information och erfarenheter. Det gynnar alla. Under Academy delar vi därför med oss av det vi själva lär oss, i syfte att gemensamt lära av varandra och därmed delta i konstruktiva dialoger om hur IT används på bästa sätt för att skapa mesta möjliga verksamhetseffekt.

Så här söker du

Academy indelas enligt samma sätt som vår arbetsmetod, det vill säga Analys, Vägval och Transformation. Sökning kan även göras inom våra olika affärsområden - Strategi & Ledning, Sourcing & Upphandling, Process & Projektstyrning samt Teknisk transformation. För specifika intressen återfinns även olika intresseområden.

Välkommen till Kontract Academy!

WHITE PAPER

15 december 2011

I tidigare bloggartiklar har det skrivits om att trenden för outsourcing ökar, det blir allt mer viktigt att hitta effektivare sätt att leverera IT och att IT stöttar organisationens processer på ett optimalt sätt. Men var kommer då offshoringbegreppet med in i bilden?

För att få en bas att stå på reder vi först ut definitionen av outsourcing.

Definitionen av outsourcing:

WHITE PAPER

30 november 2011

I tider som dessa då media och allehanda experter förutspår en starkt nedåtgående spiral i världsekonomin och som enligt ett antal bedömare till och med riskerar bryta Eurosamarbetet och ta oss till en djup lågkonjunktur kommer det bli än viktigare för företag/organisationer att ha en kostnadsbild som står sig i jämförelse med konkurrenternas.

Bara antagandet och medias 'hets' kring en kommande avmattning kommer få till följd en högre kostnadsmedvetenhet. Låga kostnader kommer bli ett än tydligare medel att hävda sig på en allt tuffare marknad.

WHITE PAPER

22 november 2011

I Sverige gäller att alla offentliga organisationer såsom myndigheter, landsting, kommuner, kommunala dotterbolag etc. vid alla typer av upphandling ska följa ”Lagen om offentlig upphandling” eller förkortat LOU. Detta regelverk finns för att säkerställa att offentliga medel används så effektivt som möjligt och att leverantörerna kan konkurrera på lika villkor.

I tidigare artiklar har vi beskrivit upphandlingsprocessen i generella termer - men vad gäller egentligen för LOU?

WHITE PAPER

11 november 2011

Är frågan relevant? I allra högsta grad, särskilt i dessa tider av oro på marknaderna och en potentiell ny lågkonjunktur för dörren.

Vid jämförelser av den egna IT-organisationens ”prestation” finns i praktiken två olika huvudinriktningar, intern benchmarking och extern benchmarking. Skillnaden ligger enbart i perspektivet. Det vill säga jämför vi mot nyckeltal och ”best practices” på marknaden eller inom vår verksamhets bransch eller jämför vi mot nyckeltal inom vår egen organisation?

Vilken metod för benchmarking är att föredra?

WHITE PAPER

3 november 2011

och kanske mer än du tror!

Sidor