Fusioner och företagsförvärv

Intresseområden / Fusioner och företagsförvärv

Fusioner och företagsförvärv

WHITE PAPER

Förvärv och företagsöverlåtelser har blivit en central metod att driva tillväxt och lönsamhet. Trots det misslyckas enligt studier mellan 60 och 90 procent av alla sammanslagningar med att skapa de värden de avsett.

I majoriteten av affärerna är digital teknik – IT M&A (IT Mergers and Acquisitions) – en central nyckelfaktor för att lyckas.

I...

WHITE PAPER

Vilka tillvägagångssätt finns att tillgå när verksamheter ska fusioneras eller på annat sätt slås samman? Vilken strategi tillämpas bäst i varje enskilt fall?

Fusioner eller andra former av sammangåenden mellan verksamheter är komplexa situationer då de berör såväl människor, arbetssätt, processer och tekniska plattformar och system. Att agera rätt och med en tydlig metodik i arbetar är...

WHITE PAPER

Vid fusioner av bolag är de absolut vanligaste drivkrafterna minskade kostnader via skalfördelar och större marknadsandelar. Ibland är fusionerna en förutsättning för att hantera krympande marginaler och förändrad marknad.

Är det enklare eller svårare med sammangående eller uppköp?

Det finns naturligtvis inget standardsvar men om organisationerna är jämförbara i...

WHITE PAPER

Vid fusioner och konsolideringar av verksamheter finns i lite övergripande termer två huvudinriktningar för hur sammanslagningen genomförs.

Den första varianten bygger på ett relativt snabbt övertagande och införlivande av det ena bolagets affärsmodell, struktur och kultur. Två varulager blir ett. Två säljorganisationer slås samman. Med mera. Ledarskapet brukar vid denna modell vara...

WHITE PAPER

I tider som dessa då media och allehanda experter förutspår en starkt nedåtgående spiral i världsekonomin och som enligt ett antal bedömare till och med riskerar bryta Eurosamarbetet och ta oss till en djup lågkonjunktur kommer det bli än viktigare för företag/organisationer att ha en kostnadsbild som står sig i jämförelse med konkurrenternas.

Bara antagandet och medias 'hets' kring en...